Získejte 20.000 Kč na nová prsa – SANIMPO spol. s r.o.
Jak vybrat správný povrch implantátu
2.4.2019

Získejte 20.000 Kč na nová prsa

Toužíte po novém dekoltu, ale finance se nedostávají? Zkuste štěstí v soutěži, kterou spouštíme právě nyní a poběží celé léto. Vyhrát můžete voucher v hodnotě 20.000 Kč na klinice Yes Visage.Jak na to?

Stačí se účastnit naší soutěže na Facebooku a Instagramu, ospovědět na otázku a výhra může být vaše. Se zapojím do soutěže automaticky souhlasíte s následujícími podmínkami:

Podmínky a pravidla soutěže

1/ Organizátor soutěže
Soutěž organizuje společnost SANIMPO spol. s r.o. IČO 27111130
DIČ CZ27111130 (dále jen organizátor)

2/ Doba průběhu soutěže
Soutěž probíhá od vložení soutěžního příspěvku na FB Polytechu https://www.facebook.com/sexyprsa a IG Polytechu https://www.instagram.com/polytechimplantaty.cz/ do 2.9.2019. Soutěž se vztahuje pouze na území České republiky a je pořádána prostřednictvím sítě Facebook a Instagram. Tato pravidla stanovují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

3/ Předmět soutěže
Soutěž spočívá:

 • ve zodpovězení 1 otázky do komentáře pod soutěžící příspěvek na FB nebo na IG
 • označení osoby do komentáře
 • být fanouškem stránky @sexyprsa na FB nebo @ipmlantatypolytech.cz na IG.
 • každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu
 • soutěžit lze za sebe jen jednou, buď na FB /sexyprsa nebo IG /polytechimplantaty.cz

4/ Cena/výhra soutěže
1x voucher v hodnotě 20.000 Kč na zvětšení/modelaci prsou na klinice Yes Visage

5/ Podmínky pro účast v soutěži
Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby, mající doručovací adresu na území České a Slovenské republiky. Podmínkou pro účast v soutěži je splnění stanovených pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Pro účast v soutěži je nutné být již registrovaným uživatelem sociální sítě Facebook.com.

Soutěžící dále musí splňovat všechna kritéria pro používání sítě Facebook, uvedená na www.facebook.com. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu či využití služeb pořadatele soutěže. Pouze soutěžící splňující výše uvedené podmínky budou zařazeni do závěrečného vyhodnocení soutěže.

6/ Podmínky a průběh soutěže:

 • soutěžící musí být fanouškem stránky na FB @sexyprsa, případně fanouškem na IG @polytechimplantaty.cz
 • zodpoví správně otázku u příspěvku a napíše ji do komentáře pod soutěžní příspěvek (buď na FB nebo na IG již jmenované profily, nikoliv na oboje dvoje)
 • soutěžící odpoví do termínu 2.9.2019 od spuštění soutěže
 • Soutěžící se dále pro případ, že vyhraje estetický zákrok, zavazuje zúčastnit natáčení video příběhu a projeví jednoznačný a neodvolatelný souhlas s využitím a zveřejněním fotodokumentace nebo video záběrů z praktického provádění plastické operace vyhlašovatelem soutěže a klinikou Yes Visage. Tato pravidla si v rámci kliniky dále upraví a nechá podepsat soutěžícího klinika. V případě spolupráce a možnosti dokumentace pro Sanimpo spol. s r.o. se zavazujete už tím, že se soutěže zúčastníte. Ani klinika ani organizátor soutěže nejsou povinni hradit “odměnu” za publikaci těchto dokumentací a mohou tak učinit po dobu 10 let od provedeného zákroku.
 • Soutěžící odpovídá za obsah odpovědí, který nesmí obsahovat jakékoliv údaje, informace nebo okolnosti, které byly získány v rozporu s přísl. právními předpisy, nebo by obsahovaly údaje nebo informace o třetích osobách bez jejich výslovného souhlasu nebo by byly neetické, nesprávné nebo odporovaly právním předpisům. V případě, že by z uvedených titulů stát, státní instituce, jakákoliv právnická nebo fyzická osoba uplatňovala jakékoliv nároky, odpovídá za ně v plném rozsahu soutěžící. V případě, že by soutěžící zneužil/a informace o třetích osobách bez jejich výslovného souhlasu nebo využil/a by informace nebo údaje od třetích osob, které již byly nebo můžou být zveřejňovány, nebo v případě, že soutěžící použije část nebo celý životní příběh, který prožila třetí osoba a to bez jejího výslovného souhlasu, odpovídá soutěžící za škodu vzniklou v důsledku takovéhoto porušení a pro případ, že by došlo k provedení operace vyhlašovatelem soutěžiteli, zavazuje se soutěžící uhradit vzniklou škodu, včetně nákladů na provedenou operaci v plné výši.
 • Soutěž bude vyhlášená nejpozději do 9.9. 2019 do 12.00 a následně se Sanimpo spol. s r.o. spojí s výhercem a prověří, zda splňuje vše k převezmutí výhry. Následně bude domluvený termín předzákrokové konzultace a další věci budou probíhat v režii kliniky. Organizátor se zavazuje propojit kliniku s výhercem.
 • Organizátor si vyhrazuje právo cenu nepředat v případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky soutěže. Podmínky provedení zákroku stanovuje klinika dle zdravotního stavu pacienta.
 • Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž zrušit či její pravidla změnit po celou dobu jejího trvání.
 • Výhra je 20.000 Kč, odečte se z celkové částky za zákrok, zbytek sumy si výherce musí hradit sám v plné výši.
  Voucher je přenositelný.
 • První kontakt s klinikou v podobě konzultace musí být provedena nejpozději do 3 měsíců, pokud není s organizátorem dohodnuto jinak, nejsou k tomu zdravotní důvody.
 • Všichni platní účastníci z IG a FB budou dány dohromady a vybrán pouze 1 výherce.
 • V případě, že zjistíme, že jste soutěžili na IG a FB, budete ze soutěže automaticky vyřazeni.

7/ Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce http://facebook.com/sexyprsa , případně na IG /polytechimplantaty.cz. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže.

Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či zpoždění soutěžních odpovědí. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí organizátora je v takovém případě konečné, bez možnosti odvolání.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry a takto nepřevzatá cena propadá pořadateli soutěže. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců, výhry, výherní proměny nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Licence a autorská práva: Zasláním soutěžní odpovědi do soutěže soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi nevýhradní souhlas s tím, že pořadatel a organizátor jsou oprávněni soutěžní dílo, autorská díla, umělecké výkony a jména, příjmení, podobizny a ostatní složky projevů osobní povahy a osobních údajů osob zachycených v soutěžním díle využívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto projevů osobní povahy a autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový).

Pořadatel ani organizátor není povinný tuto licenci využít avšak je oprávněný upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního uvážení. Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jménem autora soutěžního díla i osob zachycených v soutěžním díle uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody, vzniklé v této souvislosti organizátorovi / pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plněném rozsahu uhradit, což zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla zadavateli nebo pořadateli soutěže anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložení pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen ji v plném rozsahu uhradit. Odesláním soutěžního díla do soutěže její účastník prohlašuje, že je oprávněným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku, tj. zejména že je nositelem práv výrobce zvukově obrazového záznamu, nositelem práv výrobce všech zvukových záznamů zaznamenaných v soutěžním příspěvku, nositelem práv ke všem uměleckým výkonům zaznamenaným v soutěžním příspěvku a jediným autorem audiovizuálního díla a děl audiovizuálně užitých zaznamenaných v soutěžním příspěvku.

Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním příspěvku nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím soutěžního příspěvku pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě. Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady díla, zaslaná do soutěže nebo je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Vzhledem k tomu, že soutěžní příspěvky jsou na internetu volně dostupné, neodpovídá organizátor za jejich případně stažení či užití třetími osobami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

9/ Soutěžící má nárok
Po vyhlášení v soutěži má výherce nárok pouze na jednu operaci, kdy bude cena stanovena na konzultaci na klinice, následně z konečné částky bude odečtena výhra, voucher v hodnotě 20.000 Kč. Zbytek z částky si musí výherce uhradit sám na svoje náklady. Soutěžící má právo se vzdát výhry, ale musí tak učinit písemně do 72 hodin od prvního kontaktu s organizátorem. Následně bude vybrán výherce nový a od té doby nemá původní výherce nárok na žádnou výhru.

V Praze dne 11.7. 2019
Tato soutěž není nijak sponzorována ani organizována Facebookem.